XO Crosspoint Offices-Logo
logo Crosspoint Offices in Noordwijk
HUURVOORWAARDEN VAN KANTOORRUIMTE(N), WERKPLEK(KEN) EN VERGADERRUIMTES VAN CROSSPOINT OFFICES
 1. Verhuurder is License to Construct Nederland B.V. handelend onder Crosspoint Offices (hierna: “CROSSPOINT”). Dit zijn de voorwaarden voor het gebruik van kantoorruimte(n)/ werkplek(ken) en vergaderruimtes van CROSSPOINT. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de huurovereenkomst die de klant heeft getekend en/of de boekingen die zijn gemaakt in het reserveringssysteem SKEDDA. Boekingen gemaakt in SKEDDA worden beschouwd als een overeenkomst (hierna: “de overeenkomst”). Wijzigingen van de overeenkomst en deze voorwaarden kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen.

  STANDAARD INBEGREPEN IN DE HUUR

 2. Gemeubileerde kantoorruimte(n)/ werkplek(ken) en vergaderruimtes inclusief draadloos internet via het CROSSPOINT netwerk. CROSSPOINT stelt ter beschikking volledig ingerichte kantoorruimte(n)/werkplek(ken) en vergaderruimtes inclusief draadloos internet, koffie en thee, energie en overige gebouw gebonden facilitaire zaken. CROSSPOINT bepaalt de gradatie en het pakket van het energieverbruik en de gebouwgebonden- c.q. facilitaire zaken. De klant heeft recht op het gebruik van de overeengekomen kantoorruimte(n) / werkplek(ken). De klant heeft recht op een flexibele plek. Indien noodzakelijk bepaalt CROSSPOINT in overleg met de gebruiker of men een andere kantoorruimte(n)/werkplek(ken) en vergaderruimtes krijgt toegewezen binnen de CROSSPOINT-vestiging/ -netwerk. Alle kantoorruimte(n)/werkplek(ken) en vergaderruimtes zijn op dezelfde wijze ingericht en voorzien van hetzelfde voorzieningenniveau.

 3. CROSSPOINT – openingstijden
  CROSSPOINT is voor huurders, mits anders overeengekomen, tijdens kantooruren beschikbaar (7.30 – 18.30 uur). Op basis van de termijn gesteld in het contract kan de klant gebruikmaken van deze ruimte met de door CROSSPOINT overeengekomen aantal kantoorruimte(n) c.q. werkplekken of vergaderruimtes.

  CROSSPOINT ICT-NETWERK

 4. CROSSPOINT levert draadloos internet via het CROSSPOINT netwerk.

 5. CROSSPOINT doet geen concessies met betrekking tot de veiligheid en snelheid van het CROSSPOINT-netwerk (of het internet). De klant dient zelf alle veiligheidsmaatregelen te nemen (zoals codering en antivirus protectie) welke hij in zijn omstandigheden noodzakelijk acht.

 6. De klant garandeert CROSSPOINT hierbij dat de levering van CROSSPOINT-services aan de klant, de rechten van derden niet zal schenden.

 7. CROSSPOINT garandeert dat het ICT-Netwerk functioneert op een professionele en vakkundige manier. Indien het ICTNetwerk onverhoopt niet goed werkt, zal het door CROSSPOINT binnen een redelijke periode, na schriftelijk kennisgeving, verholpen worden.

 8. Bovenstaande garantie vervangt alle andere voorwaarden en condities, die uitdrukkelijk dan wel impliciet door gebruik, gewoonte, statuut of anderszins, betrekking hebben op de levering van het ICT netwerk. Wij garanderen niet dat het ICTnetwerk onderbroken of storingsvrij is.

  GEBRUIK VAN CROSSPOINT

 9. Gebruik
  De CROSSPOINT kantoorruimte(n)/werkplek(ken) en vergaderruimtes mogen alleen worden gebruikt voor kantoordoeleinden voor de uitoefening van het bedrijf van de klant zoals vastgelegd in de overeenkomst. De klant zal de kantoorruimte(n)/werkplek(ken) en vergaderruimtes niet aan derden aanbieden of in gebruik geven. De naam CROSSPOINT mag op geen enkele wijze door de klant worden gebruikt dan wel in verband worden gebracht met de onderneming van de klant zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van CROSSPOINT.

 10. Het is de klant niet toegestaan (haar) rechten of verplichtingen in verband met en voortvloeiende uit deze overeenkomst noch geheel noch gedeeltelijk over te dragen aan derden dan wel de kantoorruimte(n)/werkplek(ken) en vergaderruimtes (zonder voorafgaande toestemming van CROSSPOINT) te laten gebruiken door derden niet zijnde een gelieerde onderneming van de klant. CROSSPOINT is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst te allen tijde over te dragen aan derden.

 11. Klantnaam
  De onderneming mag alleen gedreven worden op eigen naam of een andere door CROSSPOINT en de klant overeengekomen naam. Op verzoek en op kosten van de klant zal CROSSPOINT deze naam, indien mogelijk, toevoegen aan het bestand van CROSSPOINT. Het is niet geoorloofd om (reclame) borden/uitingen aan de deur van de kantoorruimte(n)/werkplek(ken) en vergaderruimtes te hangen dan wel ergens anders zichtbaar buiten of in de kantoorruimte(n)/werkplek(ken) en vergaderruimtes te plaatsen.

  Adres

  Het CROSSPOINT-adres mag niet zonder toestemming gebruikt worden als correspondentie- en zakelijk adres. Tevens is het de klant verboden het CROSSPOINT-adres te gebruiken als statutair adres.

 12. Onderhoud van de CROSSPOINT kantoorruimte(n)/ werkplek(ken) en vergaderruimtes.
  De klant zal de kantoorruimte(n)/werkplek(ken) en vergaderruimtes en inrichting goed onderhouden en er zorg voor dragen dat de kantoorruimte(n)/werkplek(ken) en vergaderruimtesmet de bedoelde inrichting in geen enkel opzicht wordt beschadigd dan wel gewijzigd. De klant is aansprakelijk voor alle schade toegebracht door de klant of door degene die met de instemming van de klant gebruik maken van deze kantoorruimte(n)/werkplek(ken) en vergaderruimtes en de gemeenschappelijke ruimte(n).

 13. Kantoormeubilair en apparatuur
  Het is verboden om, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CROSSPOINT, in de kantoorruimte(n)/werkplek(ken) en vergaderruimtes ander meubilair, apparatuur, kantoorapparatuur, kabels, IT of telecommunicatieapparatuur en aansluitingen aan te brengen.

 14. Sleutels en beveiliging
  Alle sleutels en tags zijn eigendom van CROSSPOINT. Het is verboden deze te dupliceren dan wel deze in gebruik te geven aan derden zonder voorafgaande toestemming van CROSSPOINT. Bij verlies of diefstal dient CROSSPOINT direct op de hoogte te worden gesteld. Hieruit voortvloeiende kosten komen volledig voor rekening van de klant. Tijdens het gebruik van de kantoorruimte(n)/werkplek(ken) en vergaderruimtes gedurende- en buiten normale kantooropeningstijden, is de klant verantwoordelijk en aansprakelijk voor het ordelijk (af)sluiten van de deuren van de kantoorruimte(n) en het gebouw.

 15. Wettelijke regels
  De klant zal voldoen aan alle wetten, verordeningen en beschikkingen die op haar, dan wel op haar bedrijfsvoering van toepassing zijn. De klant mag niet onrechtmatig of onwettig handelen. De klant dient alles na te laten wat het gebruik door anderen en CROSSPOINT zou kunnen hinderen, kunnen schaden dan wel overlast of ergernis zou kunnen veroorzaken, dan wel tot gevolg heeft dat de verzekeringspremies omhooggaan, verlies en schade veroorzaakt aan CROSSPOINT, de eigenaar van het gebouw of andere belanghebbenden.

 16. Huisregels
  De klant dient zich te houden aan het huishoudelijk reglement/ handboek van CROSSPOINT.

 17. Elektriciteit
  Het gebruik van elektriciteit door de klant mag niet het normale gebruik overtreffen tenzij anders overeengekomen. Indien het gebruik de bovenstaande waarden overtreft zonder dat partijen hieromtrent nadere afspraken hebben gemaakt is de klant voor eventuele schade van derden en CROSSPOINT aansprakelijk.

 18. Verzekering
  De klant dient haar werknemers, eventuele derden die de klant meeneemt/ ruimte gebruiken en haar eigendommen in de ruimte te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de overeenkomst. CROSSPOINT aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.

 19. Toegang tot de kantoorruimte(n)/ werkplek(ken)/vergaderruimtes
  CROSSPOINT heeft altijd toegang tot de kantoorruimte(n)/werkplek(ken) en vergaderruimtes. Tenzij er sprake is van overmacht (noodtoestand), zal CROSSPOINT trachten de klant van tevoren op de hoogte te stellen wanneer eventuele inspecties, testen, reparaties, andere routinematige klussen, schoonmaak of onderhoud dienen te worden uitgevoerd dan wel wanneer de kantoorruimte(n)/werkplek(ken) en vergaderruimtes aan mogelijke toekomstige klanten zal worden getoond.
  CROSSPOINT zal te allen tijde geheimhouding betrachten omtrent de bedrijfsvoering van de klant en eventuele door de klant verlangde veiligheidsvoorschriften in acht nemen.

 20. Aanvang overeenkomst
  Indien, om wat voor reden dan ook, CROSSPOINT niet in staat is bij aanvang van de overeenkomst de overeengekomen kantoorruimte(n)/werkplek(ken) en vergaderruimtester beschikking te stellen is CROSSPOINT niet aansprakelijk noch kan CROSSPOINT hiervoor aansprakelijk worden gehouden. De klant heeft echter wel het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder schadeplichtig te zijn. Indien de klant de overeenkomst niet met onmiddellijke ingang beëindigt, wordt betaling van de vergoeding opgeschort totdat de kantoorruimte(n)/werkplek(ken) en vergaderruimtes aan de klant ter beschikking kunnen worden gesteld. CROSSPOINT is gerechtigd, met voorafgaande mededeling, de overeenkomst (inclusief de toegang tot de kantoorruimte(n)/werkplek(ken) en vergaderruimtesop te schorten in het geval van force majeur en/of overmacht, in welk geval betaling van de vergoeding voor eenzelfde periode zal worden opgeschort.

  DE OVEREENKOMST

 21. De aard van de overeenkomst
  Partijen komen overeen dat deze voorwaarden een integraal onderdeel uitmaken van de huurovereenkomst en dat geschillen in het kader van deze overeenkomst strikt conform onderhavige voorwaarden worden geïnterpreteerd en uitgelegd.

 22. Termijn
  De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode vermeld op de overeenkomst. Na het verstrijken van de op de voorzijde vermelde huurtermijn wordt deze overeenkomst voortgezet voor onbepaalde tijd. Alle perioden lopen tot de laatste dag van de maand in de maand waarop de overeenkomst zou eindigen.

 23. Opzegging overeenkomst en annuleringsvoorwaarden
  De overeenkomst kan door beide partijen met een wederzijdse opzegtermijn van één maand worden opgezegd tegen de eerste kalenderdag van de daaropvolgende maand. Opzegging door Huurder dient te geschieden per aangetekende brief aan CROSSPOINT, Jonckerweg 17, 2201 DZ Noordwijk. Opzegging door CROSSPOINT geschiedt op het door Huurder in
  deze overeenkomst opgegeven adres. Bij annulering door de huurder brengt CROSSPOIINT de volgende kosten in rekening: annulering 5 werkdagen of meer voor de gereserveerde datum: geen kosten; annulering minder dan 5 werkdagen, maar 2 werkdagen of meer voor de gereserveerde datum: 50% van de huurprijs; annulering minder dan 2 werkdagen voor de gereserveerde datum: 100% van de huurprijs plus eventuele personeelskosten en kosten van de bestelde catering.

 24. Onmiddellijke beëindiging
  CROSSPOINT kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen, zonder opzegging tenzij de wet dat vereist, indien de klant:
  • de door hem verschuldigde bedragen niet op de gestelde tijdstippen voldoet;
  • enige andere verplichting uit de overeenkomst niet nakomt;
  • het gebruik van de kantoorruimte(n) / werkplek(ken), of het gebruik door één van de medewerkers van de klant of derden die met goedkeuring gebruik maken van de kantoorruimte(n) / werkplek(ken), niet in overeenstemming is met normaal gebruik van de kantoorruimte(n) / werkplek(ken);
  • zijn beroep of bedrijf in de kantoorruimte(n)/werkplek(ken) en vergaderruimtes geheel of voor een belangrijk deel staakt;
  • de vrije beschikking over zijn vermogen of een deel daarvan verliest;
  • geen natuurlijk persoon is, zijn rechtspersoonlijkheid verliest,
  • zijn/ haar entiteit wordt ontbonden of feitelijk wordt geliquideerd;
  • in staat van faillissement wordt verklaard;
  • een akkoord buiten faillissement aanbiedt of indien beslag wordt gelegd op goederen van de klant;
  • komt te overlijden. Indien CROSSPOINT de overeenkomst op grond van het bovenstaande met onmiddellijke ingang opzegt dient de klant desalniettemin aan de navolgende voorwaarden en verplichtingen te voldoen:
  • betaling van eventueel gebruikte aanvullende diensten;
  • betaling van de huur voor de resterende termijn van de overeenkomst indien geen onmiddellijke opzegging
  had plaatsgevonden of (indien langer) voor een periode van 3 maanden;
  • de klant vrijwaart CROSSPOINT voor eventuele kosten en verliezen en eventuele aanspraken van derden
  als gevolg van de onmiddellijke beëindiging.

 25. Indien de kantoorruimte(n)/werkplek(ken) en vergaderruimtes niet beschikbaar is (zijn)
  Mocht, om wat voor reden dan ook, CROSSPOINT niet meer in staat zijn kantoorruimte(n)/werkplek(ken) en vergaderruimtes te bieden zoals overeengekomen dan eindigt de overeenkomst zonder dat daarvoor opzegging is vereist. In dat geval is de klant verplicht de huur en servicekosten te betalen tot aan de dag dat de overeenkomst eindigt/is geëindigd.

 26. Einde overeenkomst
  De klant dient bij einde van de overeenkomst met onmiddellijke ingang de kantoorruimte(n)/werkplek(ken) en vergaderruimtes te ontruimen en te verlaten met medeneming van al het zijne en de zijnen. De klant dient de kantoorruimte(n)/werkplek(ken) aan CROSSPOINT ter beschikking te stellen, bezemschoon en in de oorspronkelijke staat behoudens slijtage door normaal gebruik. Alle zaken waarvan de klant kennelijk afstand heeft gedaan door deze in de kantoorruimte(n)/werkplek(ken) en vergaderruimtes achter te laten bij het daadwerkelijk verlaten van de kantoorruimte(n)/werkplek(ken) en vergaderruimtes kunnen door CROSSPOINT, naar eigen inzicht, zonder enige aansprakelijkheid, op kosten van de klant worden verwijderd. Indien de klant zonder toestemming van CROSSPOINT na beëindiging van de overeenkomst, in welke vorm dan ook, onbevoegd gebruik blijft maken van de kantoorruimte(n)/
  werkplekken is:
  • de klant aansprakelijk voor alle door CROSSPOINT te lijden schaden en verliezen;
  • de klant verplicht aan CROSSPOINT extra huur te betalen boven het bedrag dat CROSSPOINT gerechtigd is aan de klant op te leggen.

 27. Kennisgeving
  Alle kennisgevingen en mededelingen die door CROSSPOINT of de klant worden gedaan dienen schriftelijk te geschieden. Het factuuradres van de klant geldt als adres van de klant en het op de overeenkomst aangegeven adres als het adres van CROSSPOINT.

 28. Geheimhouding
  Omtrent de voorwaarden en de overeenkomst dienen partijen geheimhouding te betrachten. Geen der partijen zal zonder voorafgaande toestemming van de andere partij mededelingen doen omtrent de inhoud van deze overeenkomst tenzij wet of autoriteit dit vereist. Deze verplichting geldt ook na beëindiging van de overeenkomst.

 29. Vrijwaringen
  Tenzij sprake is van ernstige nalatigheid van CROSSPOINT dient de klant CROSSPOINT te vrijwaren voor aanspraken, claims, schade, verlies en kosten als gevolg van/door:
  • dood of verwonding binnen CROSSPOINT;
  • derden die de klant tot de kantoorruimte(n)/werkplek(ken) en vergaderruimtes heeft toegelaten, personeel van de klant en personen waarvoor de klant aansprakelijk is;
  • boetes die CROSSPOINT worden opgelegd door gedragingen of nalatigheden van de klant;
  • schade toegebracht aan de persoon of goederen van de klant of van derden en aanspraken van derden ter zake;
  • het zich niet houden aan enige verplichting uit de overeenkomst.

 30. Schade en Aansprakelijkheid
  CROSSPOINT is niet aansprakelijk voor schade toegebracht aan de persoon of goederen van de klant of van derden door het optreden en de gevolgen van zichtbare en onzichtbare gebreken aan de kantoorruimte(n) / werkplek(ken), het gebouw of complex waarvan de werkplek(ken) deel uitmaakt, of ontstaan door het optreden en de gevolgen van weersomstandigheden, van stagnatie in de bereikbaarheid van de werkplekken, van stagnatie in de voorziening van gas, water, elektriciteit, warmte ventilatie of luchtbehandeling, ICT-Netwerk, van storing van de installaties en apparatuur, van in- en uitstroming van gassen of vloeistoffen, van brand, ontploffing en andere voorvallen, van stoornis in het genot van het gebruik van de werkplek(ken) behoudens in geval van schade als gevolg van grove schuld of ernstige nalatigheid van CROSSPOINT ten aanzien van de staat van de werkplek(ken) of van het gebouw of complex waarvan de werkplek(ken) deel uitmaakt.CROSSPOINT is niet aansprakelijk voor bedrijfsschade van de klant of voor schade als gevolg van de activiteiten van de andere klanten of van belemmeringen in het gebruik van de werkplek(ken) die derden veroorzaken. Indien om wat voor reden dan ook CROSSPOINT niet aan haar verplichtingen kan voldoen is haar aansprakelijkheid beperkt tot het terugbetalen van een redelijk deel van de vergoeding. De klant is verplicht tijdig maatregelen te nemen ter voorkoming en beperking van schade aan de kantoorruimte(n) / werkplek(ken). De klant is verplicht CROSSPOINT direct op de hoogte te stellen indien zich schade aan/in de kantoorruimte(n)/werkplek(ken) en vergaderruimtes heeft voorgedaan of dreigt voor te doen. Toegebrachte schade zal door CROSSPOINT worden verhaald op de huurder van de ruimte. CROSSPOINT is in geen geval aansprakelijk voor enige gederfde omzet, gederfde winst, verlies van verwachte (kosten) besparingen, verlies of beschadiging van data, claims van derden of gevolgschade. De klant wordt ten sterkste aangeraden zich voor dergelijke verliezen, schade, kosten of claims te verzekeren.

 31. Bescherming persoonsgegevens
  Partijen komen overeen dat CROSSPOINT gerechtigd is persoonsgegevens van de klant te verwerken, aan derden te verstrekken en door te geven, op voorwaarde dat dit uitsluitend plaatsvindt:
  a) ter uitvoering van deze overeenkomst;
  b) ter werkvoorbereiding en fraudebestrijding;
  c) voor het verstrekken van informatie over nieuwe of voor de klant nuttige producten van CROSSPOINT of andere organisaties, die CROSSPOINT voor de klant interessant acht.
  De klant is zich ervan bewust dat landen buiten de EU mogelijk geen wet- of regelgeving ter bescherming van persoonsgegeven hebben.

  BETALINGEN

 32. Huurprijs en betaling
  De vergoeding voor de kantoorruimte(n)/werkplek(ken) en vergaderruimtes inclusief servicekosten en btw, dient te worden betaald middels een bankoverboeking op de bankrekening van CROSSPOINT binnen de gestelde betaaltermijn.
  a) Huursom
  Huurder is gedurende de huurtermijn de huurprijs verschuldigd. Indien na het verstrijken van deze huurtermijn de huurovereenkomst conform artikel 22 voor onbepaalde tijd wordt voortgezet, is huurder vanaf die voortzetting voor onbepaalde tijd de dan geldende prijs gebaseerd op 1 maand verschuldigd.

 33. Additionele voorzieningen
  De prijs voor aanvullende voorzieningen zal achteraf per maand worden gefactureerd tegen de door CROSSPOINT bekendgemaakte tarieven en dient te worden betaald binnen 15 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.

 34. Waarborgsom
  Alvorens de Huurder toegang wordt verleend tot CROSSPOINT dient de Huurder een waarborgsom te betalen. Deze waarborgsom dient minimaal twee maal de maandelijkse betalingsverplichting van het standaardtarief van het gehuurde en / of parkeerplaatsen te bedragen te vermeerderen met btw. Indien de Huurder enige verplichting uit de overeenkomst niet tijdig nakomt is CROSSPOINT gerechtigd de waarborgsom aan te spreken. Op het eerste schriftelijk verzoek van CROSSPOINT zal de huurder de waarborgsom aanvullen tot het oorspronkelijke bedrag. CROSSPOINT is de huurder geen rentevergoeding over de waarborgsom verschuldigd en stuurt geen nota. De waarborgsom kan worden verhoogd indien:
  openstaande betalingen het bedrag van de waarborgsom overstijgen;
  herhaaldelijk niet op tijd wordt betaald;
  de waarborgsom, of het restant daarvan, zal worden teruggestort 9 weken nadat de overeenkomst is beëindigd, met CROSSPOINT heeft afgerekend en aan al haar overige verplichtingen heeft voldaan.

 35. Betaling
  Telkens indien uit hoofde van de overeenkomst een verschuldigd bedrag niet prompt op de vervaldag is voldaan verbeurt de klant aan CROSSPOINT van rechtswege vanaf de vervaldag een direct opeisbare boete van 2% per maand van het verschuldigde met een minimum van € 125, – per kalendermaand, waarbij elke ingetreden maand als een volle maand geldt. Geschillen omtrent de hoogte van de factuur laten de verplichting tot betaling van de factuur onverlet. CROSSPOINT is tevens gerechtigd de door haar aan de klant te leveren diensten op te schorten en de klant het gebruik van de kantoorruimte(n)/werkplek(ken) en vergaderruimtes en de gemeenschappelijke ruimten evenals de toegang tot het gebouw te ontzeggen indien de klant nalaat op enig moment een krachtens deze overeenkomst van de klant opeisbare vordering te voldoen.

 36. Vergoeding en btw
  De btw dient gelijktijdig met de vergoeding te worden voldaan. CROSSPOINT en de klant komen overeen dat CROSSPOINT aan de klant over de huur en servicekosten btw in rekening brengt. Onder verwijzing naar de goedkeuring van de Staatssecretaris van Financiën VB99/571 van 24 maart 1999, verklaren CROSSPOINT en de klant uitdrukkelijk, door middel van ondertekening van deze overeenkomst en alleen voor zover nodig, dat de klant de kantoorruimte(n)/werkplek(ken) en vergaderruimtes zal gebruiken voor doeleinden waarvoor een volledig of nagenoeg volledig (tenminste 90%) recht op aftrek van omzetbelasting bestaat. De klant informeert CROSSPOINT en de bevoegde belastinginspecteur direct door middel van een aangetekend schrijven indien de klant, door welke oorzaak ook, geen aftrek meer heeft op btw, voordat dit effect krijgt en de voorgenoemde aftrek wijzigt tot onder de 90%. Indien (achteraf) blijkt dat de klant de kantoorruimte(n)/werkplek(ken) niet of niet meer gebruikt voor activiteiten die de klant recht geven op aftrek van btw voor tenminste 90% en de vergoeding btw-vrij wordt, is de klant niet meer verplicht om aan CROSSPOINT btw te betalen over de vergoeding. Echter, CROSSPOINT is gerechtigd om de vergoeding exclusief BTW zodanig te verhogen, dat CROSSPOINT volledig gecompenseerd wordt voor de btw (op onder meer de investeringen en kosten) welke CROSSPOINT aan de fiscus moet terugbetalen c.q. niet (meer) in aftrek kan brengen. CROSSPOINT zal de klant zo spoedig mogelijk informeren over de hoogte van dit bedrag. CROSSPOINT zal zijn medewerking verlenen indien de klant de opgaaf van CROSSPOINT wil laten controleren door een onafhankelijke registeraccountant. De kosten hiervan zijn voor rekening van de klant. CROSSPOINT verklaart uitdrukkelijk dat zij conform hetgeen is bepaald in artikel 34a van de Wet op de Omzetbelasting 1968 de overeenkomst opneemt in haar administratie.

 37. Jaarlijkse verhoging – Consumentenprijsindex (CPI)
  CROSSPOINT zal de vergoeding jaarlijks na de startdatum van de overeenkomst verhogen met een procentueel bedrag over het vorige jaar, dat gelijk staat aan de jaarlijkse verhoging van het CPI-index, zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

 38. Nederlands Recht
  Op de overeenkomst en deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen worden beslecht door de Nederlandse rechter. De Nederlandse versie van de voorwaarden is de rechtsgeldige versie.

 39. Kosten
  In alle gevallen waarin CROSSPOINT een sommatie, een ingebrekestelling of een exploot aan de klant doet uitbrengen, of ingeval van procedures tegen de klant om deze tot nakoming van de overeenkomst te dwingen, is de klant verplicht alle daarvoor gemaakte kosten, zowel in als buiten rechte, aan CROSSPOINT te voldoen.

 40. Slotbepaling
  Indien een deel van de overeenkomst of deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, dan laat dit de geldigheid van het overige deel van de overeenkomst en deze voorwaarden onverlet. In plaats van het vernietigde of nietige deel geldt alsdan als overeengekomen hetgeen op wettelijk toelaatbare wijze het dichtst komt bij hetgeen partijen overeengekomen zouden zijn indien zij de nietigheid of vernietigbaarheid gekend zouden hebben.